საქართველოს პარლამენტის არჩევნები
2016 წლის 22 ოქტომბერი - განმეორებითი კენჭისყრა
წინასწარი მონაცემები
უბნის ოქმები:
მაჟორიტარული
 
აირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი
თვითმმართველი თემის გამგებელი
სულ 65 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 65 უბნის მიხედვით (განმეორებითი კენჭისყრის გათვალისწინებით. უბნები: #66.67.38, #66.67.79, #66.67.108)