საქართველოს პარლამენტის არჩევნები
2016 წლის 8 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
მერი

ახალციხე
( მონაცემები 13 უბნის მიხედვით )

1 5 8 26 41 ოქმი
44.37.01 44 301 28 58 220 ოქმი
44.37.02 23 320 26 36 260 ოქმი
44.37.03 43 277 26 46 300 ოქმი
44.37.04 23 363 9 53 280 ოქმი
44.37.05 148 241 5 21 128 ოქმი
44.37.06 43 272 13 33 220 ოქმი
44.37.07 20 173 7 19 124 ოქმი
44.37.08 52 281 26 66 296 ოქმი
44.37.28 34 283 10 27 219 ოქმი
44.37.29 23 255 11 23 228 ოქმი
44.37.30 37 342 20 41 196 ოქმი
44.37.31 38 189 12 85 167 ოქმი
44.37.32 43 233 16 19 202 ოქმი